سلامتی تدابیر

آداب جماع
1- تعداد جماع : براي مزاجهاي مختلف متفاوت است و از طرفي در فصول مختلف نيز متفاوت است كلا براي گرم مزاجان ودر فصل گرما مثل تابستان ودر فصل خشك مثل پاييز جماع بايد در حد اقل باشد و شايد ماهانه 2 بار كافي باشد.البته پر واضح است كه به سن زن و شوهر و تمايلات ان دو نيز ربط دارد وسنين پايين و اوايل ازدواج تعداد بيشتري را ميطلبد.اما افراط وتفريط هر دو مضر است ودر كل رعايت اعتدال ضروري است. 2-نحوه جماع بهترين وجه آن آنست كه زن زير باشد و مرد رو قبل از نزديكي بهتر است هردو هم زن وهم مرد حمام كنندو اگر امكان نداشت حداقل قسمتهاي مربوط شسته شود 3- براي ايجاد جذابيت بيشتر مابين زن و شوهر بهتر است از خوشبو كننده هاي باب ميل طرفين استفاده شود 5- در صورت وجود ترشحات بد بو از نزديكي اجتناب شود چرا كه ممكن است اثر رواني منفي در شوهربگذارد و در صورت اصرار شوهر علاوه بر شستشوي كامل بهتر است اظهار شود كه اين مشكل وجود دارد تا بعد از اتمام نزديكي مرد گلايه نكند واگر احساس ناخوش ايندي دست بدهد بداند كه خود اصرار كرده است. 6- در زمان پريد جدا" از نزديكي پرهيز شود علاوه بر امكان انتقال بيماري در زمان پريد بار اثر رواني منفي شديدي ممكن است روي هر دو زوج بگذارد.مطمئن باشيد برقراري رابطه جنسي در زمان پريد يك رابطه جنسي ناموفق خواهد بود و احساس عدم لذت از همديگر بروز خواهد كرد واين آغاز انحرافات جنسي است 7- در صورت درد ناك بودن مقاربت از ادامه آن اجتناب شود ابتدا با مراجعه به پزشك مشكل حل و سپس اقدام شود 8- زن و مرد شايسته نيست كه بلا فاصله نزديكي داشته باشند بلكه بهتر است دقايقي معاشقه و همبازي شوند 9- طرفين به خواست همديگر توجه كنند و براي اجراي يك مقاربت موفقيت آميز با قسمت هاي مختلف بدن كه آنها را بيشتر مهيج مي كنند ملعبه كنند 10- موهاي زايد بدن را اصلاح كرده و از كرم هاي مناسب استفاده كنند 11- تو صيه مي شود هرگز از مقاربت به عنوان حربه استفاده نشود گاهي زن به واسطه آن شوهرش را تحت فشار قرار مي دهد و گاهي برعكس مرد، چون باز عمل مقاربت يك واكنش منفي در ذهن برمي انگيزد.مثلا كفته شود كه تا فلان چيز را نخري من با تو نمي خوابم. 12- بياد داشته باشيد كه عمل مقاربت ممكن است موفق و ناموفق باشد خيلي ها فكر مكنند كه رابطه جنسي يك روش عادي و بديهي است كه به علم ودرك متقابل نياز ندارد در صورتي كه رابطه جنسي يكي از حساسترين رفتار مابين زن و مرد است كه در ان مرد نهايت ذات مردانگي وزن نهايت لطافت زنانگي را به نمايش ميگزارد وهر كدام از شريك جنسي نتواند ماهيت صحيح خود را نشان دهد رفتار جنسي نا موفق خواهد شد موفق ترين رابطه جنسي زمانيست كه هر دو طرف نهايت لذت را از هم ببرند. بايد دانست كه لذت جنسي درجات مختلفي دارد و اگر آن را به شكل اعداد از صفر تا 10 نشان دهيم بهترين مقاربت آن است كه هر دو طرف شريك جنسي در نهايت درجه لذت ببرند.گاهي در نزديكي علاوه بر اينكه لذت صفر است بلكه منفي نيز هست بدين معني بعد از اتمام نزديكي حالت تنفر از رابطه جنسي بروز ميكند. 13- درد ناك بودن مقاربت براي هريك از طرفين باعث نفرت از سكس شده و در نهايت منجر به ناتواني جنسي مي شود.هر چند بيشتر اين خانم ها هستند كه درد ميكشند اما عدم لذت خانم از رابطه جنسي باعث كاهش چشمگير لذت جنسي مرد هم ميشود .چون ممكن است در زمان اوج لذت به علت درد زن خودش را كنار بكشد و رابطه جنسي قطع شود.وقطع ان در موقع نامناسب باعث بروز تنفر از جماع ميباشد. 14- قبل از مقاربت محيط كاملآ آرام و ساكت و در نهايت تميزي باشد بهتراست از رختخواب هاي صورتي رنگ و تميز استفاده شود 15- اكثرا" حجب و حيا ما بين زن و شوهر و بخصوص زنها باعث پنهان كردن احساسات و لذت جنسي مي شود اما بايد دانست كه شريك جنسي شما از اينكه توانسته احساس لذت كافي به شما بدهد احساس سربلندي مي كند لذا كتمان كردن احساسات پسنديده نيست 16- برعكس بند 15 گاهي حركات احساسي مازاد و يا تشديد شده و دروغي در جريان مقاربت از طرفين بروز مي كند كه با درك دروغي وكاذب بودن اين حركات و احساسات از سوي شريك جنسي اثار لذت از بين مي رود لذا توصيه مي شود تا زمان عدم بروز احساسات جنسي آشكار از اين حركات زايد خودداري شود 17- بدانيد اگر مابين زن و شوهر يك مقاربت موفقيت آميز رخ دهد و هر دو سيراب شوند هرگز وسوسه ديگري بروز نخواهد كرد و بدين طريق جامعه مصون از هرزگي خواهد بود.چرا كه اكثر مشكلات جنسي در زن و شوهر به علت عدم اقناع همديگر و عدم سيراب كردن همديگر بروز ميكند و شوهر فكر ميكند كه زنش مشكل جنسي دارد ووسوسه زن ديگر بروز ميكند و براي زن نيز يك چنين حالتي قابل تصور است و فكر ميكند شايد شوهرش مشكل جنسي دارد. 18- قبل از شروع رابطه جنسي بايد محيط را از نظر گرمي و سردي سنجيد تا معتدل باشد چون عدم تعادل ان در كيفيت سكس تاثيرگذار است.و از خاموش بودن موبايل مطمين باشند چون ميتواند مخل سكس باشد 19- بلافاصله قبل از مقاربت و بعد از مقاربت نوشيدني سرد و آب سرد مصرف نشود 20- مني پس مانده تن است و اگر رانده شود موجب بيماري مي شود (المرشد)اين مطلب از گفته هاي حكيم رازي است نشاتگر اين است كه بر حسب عادت هر از گاهي بايد نزديكي كرد و از تعطيلي ان به مدت دراز خودداري كرد. 21 - اگر فردي دچار سنگيني سر و تاري ديد خستگي تن و افسردگي و كندي ذهن و خواب آلودگي شود شايد نياز به رهايي مني داشته باشد و بايد نزديكي كند گاهي ممكن است به علت مسافرت يكي از دو شريك جنسي زن و يا شوهر اين مشكل بروز كند(المرشد رازي) 22- بي نياز ترين مردم به دفع مني كساني هستند كه پس از دفع مني دچار لرز افسردگي روان اندكي تنگي نفس خستگي و بي اشتهايي مي شوند(المرشد).يعني در صورت بروز اين علايم بعد جماع بهتر است ترك جماع يا تعداد آن اندك شود. 23- چون مقاربت به علت دفع رطوبات بدن، خشك كننده بدن است لذا در فصول گرم و خشك كمتراقدام شود(المرشد) 24- اكثر مواقع به واسطه اختلاف مزاج زن و مرد اوج لذت جنسي آنها در هنگام مقاربت هم زمان نيست وبا خالي شدن مني يكي از طرفين عمل جنسي ناموفق مانده و شريك جنسي ديگر به اوج لذت جنسي نمي رسد لذا با شناخت همديگر مي توان آن را طوري تنظيم كرد كه تا حدودي همزمان به ارگاسم(اوج لذت جنسي) برسند اگر زن زود تحريك شود بهتر است مرد قبل از مقاربت،كمتروي را تحريك كند واين زن باشد كه مرد را بيشتر تحريك مي كنداما اگر مرد زود به ارگاسم مي رسد بهتر است كه مرد زن رابيشتر تحريك كند وزن از تحريك زياد مرد پرهيز كند در اين وضعيت شايسته است مرد از دخول اجتناب كند و ابتدا نواحي تحريكي زن را تحريك كرده و شريك جنسي خود را آماده مقاربت كند 25- چون بشر سيري ناپذيرو تنوع طلب است، بهتر است كه از روشهاي سكسي غير متعارف جدا" خودداري شود چون يا باعث آزرده شدن زن يا مرد مي شود و نهايتا" يكي از شريك جنسي حس ناخوشايندي از سكس خواهد داشت و در دراز مدت باعث ناتواني جنسي و تنفر از سكس خواهد شد 26- براي اينكه عمل سكس يكنواخت و تكراري نباشد بهتر است هريك از طرفين شريك جنسي هر از گاهي چند ابتكاري به خرج داده و نقاط تحريكي خاصي را تحريك كنند مردان بايد بدانند كه گاهي ساق پاي خانم ها و يا لاله گوش و زير چانه و گردن و يا به تناسب شريك جنسي خودشان ممكن است اندامهاي ديگري نيز محرك زن باشدلذا قبل مقاربت بايد آنها را تحريك كنند.معمولا نوك سينه ها و كليتوريس بيشتر محرك ميباشد 27 - نياز جنسي خانمها گاهي بشكل نبود نشاط و بدخلقي و زود رنجي وتمارض بروز مي كند لذا بايد شوهر به موارد تغيير خلق همسرش توجه داشته باشد 28- آميزش جنسي يك نوع ورزش براي رحم است ومني يك نوع مواد غذايي كامل لذا در صورت امكان در حد اعتدال نزديكي شود 29- وجود نشاط بعد نزديكي نشانگر نياز به برقراري ارتباط جنسي و موفقيت آميز بودن مقاربت است 30- عمل مقاربت جنسي با به ارگاسم رسيدن به اتمام نمي رسد بايد فهميد كه پس از ارگاسم زن و شوهر در كنار هم دقايقي مانده و از همديگر تشكر كنندو همديگر را نوازش كرده و سپس از رختخواب برخيزند 31- در جريان مقاربت هيچ يك از طرفين حرف نزنند و فقط فكر خود را متمركز سكس كنند و از تعريف حوادث روزمره و غيره جدا خودداري كنند،گاهي اوقات زنان هنگام نزديكي فرصت خوبي پيدا ميكنند كه از آمال و آرزو و يا حوادث روز مره صحبت كنند ولي بدترين زمان صحبت همان وقت جماع است اما پس از اتمام مقاربت مرد در كنار همسرش مانده وبه حرفاي وي گوش فرا ميدهد. 32- بعضي از زن و شوهر ها پس از مقاربت جنسي يا در حين مقاربت جنسي نسبت به بدن طرف مقابل ايراد مي گيرند كه اين باعث دلسردي شريك جنسي مي شود مثلا" اگر كمي چاق بودي بهتر بود ويا كمي لاغربودي بهتر بود و واز اين قبيل حرفها.....كه اين حرفها موفقيت جنسي را كمتر مي كند. در موقع ايراد گرفتن بهتر است قبل از هر چيز به اندام خود نيز نگاهي بكنيم 33- رفتارهاي جنسي در حين نزديكي يك فاكتور اساسي است بعضي ها دوست ندارند با خشونت بغل شوند و برعكس بعضي ها دوست دارند به سختي بغل شوندممكن است نحوه رفتار جنسي ، هدف نهايي از سكس را تحت الشعاع قرار دهد پس بهتراست تمايلات و درخواستهاي خود را به روش مثبت ياد آوري بكنيم مثلا" به جاي اينكه بگوييم دوست ندارم با خشونت بغلم كني ،بگوييم وقتي با ملايمت و مهرباني بغلم مي كني بيشتر احساس لذت مي برم واز اين قبيل حرفها كه بطور غير مستقيم ما را به هدف ميرساند. 34- گاهي ذوجين به همديگر انتقاد جنسي دارند كه رعايت چند نكته ضروري است 1- آيا انتقاد قابل رفع است يا نه؟اگر نيست اصلا" مطرح نكنيد،مثلا"يكي مي گويد اگر رنگ پوستت سفيد بود خيلي بهتر بود و يا برعكس اگر گندمي بود ...اين چيز خلقتي است و قابل عوض كردن نيست لذا اين انتقاد و بحث اصلا" صحيح نيست 2- آيا مكان و زمان انتقاد درست است 3- آيا اين انتقاد در مقابل خوبيها ووارزشهاي زوج مقابل ارزش دارد 4- اگر همه چيز براي بيان انتقاد مناسب بود بايد مواظب بود كه لحن آمرانه نباشد مثلا"زن ميگويد:بايد به آرامي نوازش كني يعني مفهوم ديگرش اين است كه اگر به آرامي نوازش نكني من اجازه نمي دهم و لذا براي برقراري يك روابط جنسي موفق لطمه مي زند 5- بخاطر داشته باشيد براي مقاربت طرفين نهايت تلاش خود را ميكنند كه طرف مقابل بيشترين لذت را اخذ كند لذا بيان ديدگاه شما در نحوه انجام سكس بسيار بر موفقيت مقاربت تاثير گذار است.زن ومرد از هم حيا كرده و نكته نظرات خود را در مورد نحوه انجام مقاربت بيان نمي كنند و اين به كسب تجربه براي موفقيت بيشتر دفعات بعد صدمه ميزند 35- يك مسئله كه بيشتر در روابط زناشويي مطرح مي شود آزار ريش و سبيل آقايان مي باشدكه بايستي مردان به اين موضوع توجه بكنند كه ريش هاي زبر به پوست لطيف خانم آسيب نزند و باعث شكست جنسي نشود لذا هميشه براساس دلخواه همسرش ريش خود را اصلاح كند و اگر زني از اين موضوع ناراحت است بهتر است به شيوه مثبت بيان كند،مثلا"مي تواند به جاي اينكه بگوييدريشهايت صورتم را مي خراشد بدم مي آيد بگوييد وقتي صورتت نرم است و اصلاح شده بيشتر خوشم مي آيد. 36- تاريكي و روشنايي محل مقاربت نيز ممكن است محل اختلاف باشد مي توان بجاي مطرح كردن اينكه چرا در تاريكي نزديكي مي كنيم بگوييم از ديدن صورت و بدنت احساس شادي مي كنم لذا محل روشن باشد 37- با افزايش سن در مردان قدرت جنسي افت ميكند و با توجه به مشكلات عديده زندگي ماشيني ممكن است فرصت نزديكي بسيار كمتر شود دراين زمان به جاي انتقادهاي شكننده از طرف خانم بهتر است شرايط مهيا شود و با تجربه اي كه تا آن سنين اخذ كرده ا ند بتوانند ميل و رغبت به سكس را در مردشان تقويت كنند و مثلا از اينكه تجربه همسرش زياد شده احساس رضايت كند تا ميل و رغبت سكس در مرد بيشتر شود واز ذكر اين موضوع كه سكس با تو بسيار كسالت آور شده جدا"پرهيز كنند، ويا اينكه زن بگويد مردانگي را از دست داده اي و مثل جووني ها نيستي... 38- از انتقادهاي گنگ وسربسته كه گاها"هم از شرم وحيا منشا" مي گيرد اجتناب كنيد چون همسر خود را سردر گم ميكنيد ،بهتر است انتقادها واضح و مشخص و در عين حال توأم با راه حل و آموزش به طرف مقابل باشد. از طعنه زدن جدا خودداري كنيد. 39- اگر طلاق گرفته و مجدد ازدواج كرده ايد اصلا" دو همسر قبلي و فعلي خود را مقايسه نكنيد كه اين بدترين وشكننده ترين نوع انتقاد است 40- اصولا"نقاط تحريكي زنان ممكن است متفاوت باشد لذا در برقراري يك رابطه جنسي خوب اگر مرد به اين موضوع پي نبرد ،زن بايد به نوعي مرد را راهنمايي كند مثلا" اگر با تحريك سينه ها احساس لذت بيشتري دارد در حين رفتار جنسي دست همسرش را گرفته و روي سينه هاي خود قرار دهد و بدين طريق به وي ياد مي دهد كه با اين كار احساس لذت بيشتري دارد. 41- گاها" بعضي از زنان خود اقدام به تحريك ناحيه بخصوصي از بدن خود در حين رفتار جنسي مي كنند كه اين يك پيام براي همسرش است كه وي بهتر است اين ناحيه را تحريك كند يك مرد با تجربه مي تواند با دنبال كردن رفتار زنش به ميل و خواسته وي پي ببرد و در نهايت يك رابطه جنسي موفق را خلق كند.


آداب حمام گرفتن
حمام باید نه بسیار گرم باشد که بدن را تحلیل برد و سست گرداند و نه چندان سرد که عرق نیاورد . بلکه بهتر است به حد اعتدال باشد تا بدن عرق کند . ناشتا حمام رفتن پوست را خشک می کند . با شکم پر حمام کردن بدن را گرم و به علت جذب غذا به ظاهر بدن ، موجب چاقی و سلولیت می شود . پس بهتر است با شکم خالی ( به حالت گرسنه ) و یا شکم پر ( بلافاصله بعد از غذا ) حمام نکنید . در حمام نزدیکی نکنید . چون ضعف جنسی و مرض عارض میشودو در حمام نخوابيد . در حمام از خوردن و آشامیدن احتراز کنید چون به علت گشادگی رگها موجب سرعت نفوذ غذای هضم نشده به دورترین نقاط اعضاء بدن میگردد . زیاد در حمام ماندن ، موجب ریختن فضولات در اعضاء ضعیف بدن و سبب سستی چشم ، آسیب عصب و تحلیل حرارت غریزی و کم اشتهایی و کاهش قوه جنسی می شود . کم ماندن در حمام و لی مکرر استحمام کردن مرطب است.


آداب خواب و بیداری
بهترین موقع خواب پس از گذشتن طعام از خم معده است . غذا معمولا تا 30 دقیقه از معده عبور می کند . خواب باید به حد اعتدال باشد . 6 الی 10 ساعت خواب با توجه به انواع مختلف بدن کافی است . گاها 4 الی 8 ساعت نیز آورده اند خواب معتدل به بدن فرصت می دهد تا وظایفش را انجام دهد . با شکم گرسنه خوابیدن ، قوت بدن را از کار انداخته ، بدن را لاغر می کند ومضر است . خواب روز، موجب بروز امراض رطوبی و نوازل میگردد و رنگ چهره را فاسد می سازد . بر پشت خوابیدن سبب انتشار و میل فضولات به راههای غیر طبیعی گشته موجب بروز بیماریهای مثل سکته و کابوس می گردد . بیداری زیاد سبب از بین رفتن رطوبات می شود و بدن را خشک می کند و مانع گوارش گشته موجب فشار مزاج می شود . و اگر افراط در بیداری باشد سبب جنون می شود .


آنژين
گل بابونه شيرازي و آويشن از هر کدام 1 ق.م در يک ليوان آب جوش ريخته 10 دقيقه بعد صاف کرده با عسل و يا بدون آن ميل شود. در صورت درد بدن روغن سقز به بدن بمالند. و روي شست Li.4 (نقطه طب سوزني)هر نقطه که درد داشت 1 دقيقه فشار داده شود. روزانه 2تا3 عدد شلغم ميل شود. (در داخل يک قوطي شير خشک حدود 4 سانتيمتر نمک ريخته و شلغمها را روي نمک گذاشته و روي آن نمک بريزيد. 2 ساعت روي اجاق قرار داده سپس ميل شود). کلم، گل کلم، قنبيد چه خام چه پخته مفيد است. کلم پخته خلط آور و مقوي بدن بوده و براي مفاصل و استخوانها مفيد است. از مجربات استاد عبادياني


اسپونديليت انکيلوزان
تست: به ناحيه، روغن بادام مي‌زنيم اگر سريع جذب شود نشانه تجميد رطوبات است و بايد مرخيات بدهيم. اگر سريع جذب نشود نشانه تجفيف رطوبات است و بايد مرطبات بدهيم. از مجربات استاد عبادياني


اشتهاي کاذب و ضعف معده
صبحانه: 1 ليوان آب انار با نان سنگک و تا 2 ساعت بعد چيزي ميل نکنيد. (نان سنگک به آب انار فرصت مي‌دهد تا در معده بماند تا جذب گردد که سبب برطرف کردن ضعف عضلات معده مي‌شود). از مجربات استاد عباياني


اضطراب
غذا بايد کباب با سيب باشد تا فم معده تقويت گردد. ضعف فم معده سبب مي‌شود تا عصب واگ دغدغه‌ها را به مغز منتقل کند. از مجربات استاد عبادياني


افت فشار خون
يک مشت نعناي خشک را در 4 استکان آب جوش دم کرده و هر نيم ساعت 1 استکان آن را صاف کرده، 1 قاشق عسل در آن حل کرده ميل کنيد. از مجربات استاد عبادياني


افتادگي سينه
ماليدن اسانس زيره به سينه‌ها


افسردگي بعد از ترک مواد مخدر
1. عرق سوسنبر با شيره انگور صبح ميل کنيد. 2. عرق بيدمشک + گلاب تلخ + عرق نسترن + عرق بهار نارنج: يک ليوان همراه عسل ميل کنيد. 3. معجون وجع از مجربات استاد عبادياني


اگزماي دست
1. عرق کاهو با يک ق.چ رامک 2. روغن بنفشه خوراکي: 2 قطره داخل هر سوراخ بيني ريخته همچنين به پيشاني، گيجگاه، سينه، پشت و کبد ماليده شود. 3. عرق شير به جاي آب ميل کنيد. (بسيار مرطب است) 4. سبزيجات مخصوصا خرفه مصرف نماييد. 5. شيره خنک: تخم خرفه، تخم کاهو، تخم کاسني، تخم خيارين، تخم گشنيز (به نسبت مساوي) آسياب کرده وبا 1-2 ق.غ آب جوش در مخلوط کن ريخته تا مثل شير شود. نيم ساعت مانده سپس صاف کرده ميل کنيد. (10صبح و 5 عصر) از مجربات استاد عبادياني


اگزماي دست ناشي از خشکي مزاج
1. صبحانه: نان + کاهو ـ نان + خيار به همراه پنير تازه 2. ناهار: خورشت آلو اسفناج با چلو گشنيز ـ خورشت کدو همراه غوره يا تمرهندي 3. شام: آش ماش با مغز بادام ـ آش برنج با مغز بادام ـ آش جو با مغز بادام 4. ميوه: ليمو شيرين، پرتقال، ازگيل 5. به جاي آب، عرق کاهو يا عرق کاسني + قدومه شيرازي 6. ماليدن مرتب روغن خيار به دست يا روغن كدو از مجربات استاد عبادياني


انواع خورشتها در رژيم لاغري
خورشت باميه، کرفس، قورمه سبزي، ريواس، آلو اسفناج، کنگر، آش سماق، خورشت خلال بادام و زعفران چاشني تمام خورشتها: 120 گرم تمرهندي را در آب جوش حل کرده صاف کنيد و 20 دقيقه قبل از اتمام پخت به خورشت اضافه کنيد. ميزان گوشت: نصف تا يک عدد سينه و يا 180 گرم گوشت براي 24 ساعت زمان مصرف خورشتها: 8 صبح، 12 ظهر، 4 عصر، 8 شب، 12 شب حجم خورشت بايد زياد و نان به اندازه کف دست نان سنگک برشته. خورشتها نبايد پر روغن باشد. آب روزانه: عرق اترج، نعنا، رازيانه، بارهنگ، شنبليله، کيالک (آب زياد سبب استرخاء معده مي‌شود ولي عرقيات قبض دارند) چاي روزانه: چاي برگ گزنه(يک مشت گزنه در يک قوري) از مجربات استاد عبادياني


بوي بد دهان
1. عاقرقرحا (20 گرم) + پوست هليله زرد (20 گرم): پودر کرده و الک نماييد. قبل از هر غذا به لثه‌ها ماليده و دهان را باز گذاريد تا آب لزج بيايد. با آب مضمضه و تخليه کنيد. نکته: رطوبات لزج وجود داشته و شبها قوه مدبره بدن به درون متوجه شده و حرارت غريبه؟ فعال مي‌شود و رطوبات را عفوني مي‌کند. اين امر سبب استرخاي لثه و دهان مي‌شود. 2. تقويت هاضمه براي کاهش توليد ماده خام: جوارش کموني 1 ق.م بعد از غذا از مجربات استاد عبادياني


بي‌اشتهايي کودک همراه لاغري و تهوع و اگزما
1. 6 قاشق چاي خوري پودر نارگيل را در 1 ليوان جوشانده تا نصف شود. از پارچه دولا رد کرده يک قاشق شکر حل کرده و نيم ساعت بعد از صبحانه ميل شود (21 روز). 2. ريشه کاسني: 1 ق.م از پودر ريشه کاسني را در يک فنجان آب جوش دم کرده از پارچه دولا رد کرده نيم ساعت قبل از صبحانه و شام ميل شود. از مجربات استاد عبادياني


بيخوابي (مي‌خوابد و بعد بيدار مي‌شود)
با روغن بنفشه خوراکي داخل بيني، گيجگاه، پيشاني، پشت گوش و گلو را چرب کنيد. از مجربات استاد عبادياني


پيشگيري از سرماخوردگي بچه
گلو و سر بچه را بسته و جوراب پاي بچه باشد. از مجربات استاد عبادياني


تب در بچه
1 سير جوي پوست کنده را در سه کاسه آب بجوشانيد تا جوها له شود. صاف کرده و به آن سينه مرغ اضافه کرده روي شعله قرار دهيد تا بپزد. 10 دقيقه آخر پخت 10 گرم گل بنفشه در آن بريزيد. سه روز اين سوپ ميل شود. از مجربات استاد عبادياني


تدابير کلی دوران شيردهی
1) پرهیز از نزدیکی زیاد 2) داشتن حسن خلق و دوری از خشم و غضب و غم و اندوه 3) ورزش، ماساژ و حمام معتدل


تدبیر بهار
در فصل بهار باید غذاهایی که ازفصل زمستان در بدن مانده و فسرده شده است کم کنیم و اگر این غذاها بماند در فصل تابستان منبسط و باعث حجیم شدن و چاق شدن بدن می شود و سایز بدن بدون آنکه تغییر زیادی در وزن باشد بیشتر می شود و بدن نفخ می کند . لذا باید طعام کمتر مصرف شود و غذای خورده شده لطیف باشد . معده پر نشود و صبح قبل از غذا کمی ورزش کنیم . بهترین کار در فصل بهار حجامت است و گاهاً استعمال مسهل خوب است و از مصرف غذاهایی که مزاج را گرم تر سازد باید پرهیز کرد . از مصرف گوشت بسیار، طعامهای گرم و تر مثل آش رشته – طعامهای تلخ و شور وتند پرهیز شود .[1] [2] [3] [4]
از شماره 1 تا 20
مجموع : 79