گیاهان دارویی

آلبالو (قراصيا)
اسامی عمومی دیگر : Black Cherry 
نام علمی : Cerasus avium (L.) Moench  
نام خانواده :  
نوع گیاه : درختي 
قسمت مورد استفاده : ميوه 
خواص درمانی : قابض - مسكّن تشنگي و حدّت خون و صفرا - مقوي معده و کبد حار - رافع غثيان و قي صفراوي - رافع اسهال - رافع التهاب 
موارداستعمال در پزشکی سنتی :  
مقدار و دستور مصرف :  

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

آنغوزه
اسامی عمومی دیگر : Asafoetida, Devil’s Dung 
نام علمی : Ferula assa-foetida L  
نام خانواده :  
نوع گیاه :  
قسمت مورد استفاده : صمغ تراوش شده حاصل از تيغ زدن مكرر قاعده ساقه و قسمت هاي ضخيم و گوشتي ريشه گياه است.  
خواص درمانی : محلل و پراكنده كننده رياح است و به همين دليل در بيماري هاي بارد دماغيه مانند فالج، رعشه، صرع، ام الصبيان وخدركاربرد دارد و استفاده از آن در بيماري هاي گوارشي مانند مغص ريحي و بلغمي، قولنج، برودت معده، جگر، طحال و استسقاي بارد مناسب مي باشد. در بياض چشم، دوي(صدا و وزوز گوش)، گوشت زياد بيني(لحم زائد انف) و همچنين بُحَت الصوت، تقويت نعوظ و جهت درمان زگيل ( ثؤلول ) هم استفاده مي شده است. علاوه بر اين آنغوزه داراي قوه ترياقيه مي باشد. 
موارداستعمال در پزشکی سنتی : توجه داشته باشيد احتمال ايجاد تشنج در افراد مستعد وجود دارد. مصرف آن در دوران حاملگي ممنوع است. 
مقدار و دستور مصرف : يك عدسه تا نيم مثقال( 1-3/0 گرم فراورده) و يا 4-2 ميلي ليتر تنتور( 1 به 5 آن ) 3 بار در روز مصرف مي شود. 

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

اروانه (خزامي)
اسامی عمومی دیگر : Mountain sage 
نام علمی : Salvia hydrangea DC.ex Beatf.  
نام خانواده :  
نوع گیاه :  
قسمت مورد استفاده : سر شاخه هاي گلدار گياه  
خواص درمانی : ملطف - مسخن - مفتح سده دماغ - محلل رياح و اورام - مقوي دل وجگر وسپرز - رافع صداع - مدر فضلات دل وجگر وسپرز - جاذب رطوبات زکامي - اندمال جراحات - تنقيه رحم ورفع رطوبت وسيلان مزمن  
موارداستعمال در پزشکی سنتی :  
مقدار و دستور مصرف : 2 تا 5 گرم به صورت دم کرده سه تا چهار بار در روز 

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

ازگیل
اسامی عمومی دیگر : تریشه سر ، کونوس دار ، کوندوس ، تالاس ، گور ، درخت ازگیل آلمانی ، مشملا ، ینی دنیا  
نام علمی : Mespilus germanica L. 
نام خانواده : گلسرخ ( Rosaceae ) 
نوع گیاه : درخت ، درختچه 
قسمت مورد استفاده : برگ ، میوه ، دانه 
خواص درمانی : ملین برگ : قابض و به صورت غرغره در رفع آفت و التهاب مخاط گلو دانه : ضد سنگهای کلیه  
موارداستعمال در پزشکی سنتی : به عنوان قابض ، مقوی عمومی ، پایین آورنده فشار خون ، رفع اسهالهای ساده و در رفع خونرویها به کار می رفته است . 
مقدار و دستور مصرف : برگ و دانه به مقدار 8-4 گرم روزی سه بار به صورت دم کرده و میوه به مقدار به مقدار 100-500 گرم به صورت شربت  

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

اسطوخودوس
اسامی عمومی دیگر : استوقدوس ، شاه اسپرم رومی ، هنان ، خزامی  
نام علمی : Lavandula officinalis Chaix ; Lavandula stoechas L 
نام خانواده : نعناع [ ( Lamiaceae ) ( Labiateae ) ]  
نوع گیاه : بوته ، درختچه 
قسمت مورد استفاده : گل و برگ ، روغن فرار 
خواص درمانی : بادشکن ، ضد عفونی کننده ، ضد اسپاسم ، مطبوع کننده در فرآورده های داروسازی و عطر سازی 
موارداستعمال در پزشکی سنتی : باد شکن ، تب بر ، آرام بخش و ضد دردهای عصبی  
مقدار و دستور مصرف : 2 تا 5 گرم روزی سه بار به صورت دم کرده  

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

اسفرزه
اسامی عمومی دیگر : اسپرزه ، برزقطونا ، اسپغول ، حرموله ، حلمه ، دقیس ، کباش ، ینم  
نام علمی : Plantago psyllium L plantago ovata L  
نام خانواده : بارهنگ 
نوع گیاه : بوته 
قسمت مورد استفاده : دانه و برگ  
خواص درمانی : ملین ، ضد یبوستهای مزمن ، ضد التهاب ، مدر ، نرم کننده در برونشیتها  
موارداستعمال در پزشکی سنتی : : دانه : در یبوستهای مزمن ، هموروئید ، زخمها ، برونشیت ، ناراحتیهای قاعدگی ، درمان سرفه ، گرفتگی صدا برگ : به صورت خوراکی در احتباس ادراری و عفونتهای کلیه و صفرا و در استعمال خارجی در سوختگیها ، اندام ضرب دیده و نیش زنبور توصیه شده است  
مقدار و دستور مصرف : دانه 10 – 6 گرم سه بار به صورت خیسانده ، برگها به مقدار 5/1 گرم روزی دوبار به صورت دم کرده  

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

اسفناج
اسامی عمومی دیگر : اسفناج ، اسپناج ، اسفاناج ، سبانخ  
نام علمی : Spinacia oleracea L. 
نام خانواده : اسفناج ( Chenopodiaceae )  
نوع گیاه : بوته 
قسمت مورد استفاده : برگ 
خواص درمانی : برگ خام : در درمان کم خونی ، صفراآور ، ضد اسکوربوت و کمبود ویتامین ، پایین آورنده خون ، تقویت اعصاب تخم اسفناج : دارای مقداری موسیلاژ است و به عنوان تب بر ، نرم کننده و مدر برگ پخته : در درمان سرفه های خشک ، رفع یبوست ، درمان روماتیسم و نقرس  
موارداستعمال در پزشکی سنتی : در ناراحتیهای تنفسی ، درد مفاصل ، یبوست ، در کمی ترشحات معده و لوزالمعده و صفرا ، کم خونی و قند خون مورد استفاده قرار می گرفته است .  
مقدار و دستور مصرف : 8 تا 16 گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده 

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

اسفند
اسامی عمومی دیگر : اسپند ، سپند ، اسفنیس ، خردل ابیض ، حرمل ، سداب کوهی ، سذاب بری  
نام علمی : Peganum harmala L. 
نام خانواده : اسفند ( Zygophyllaceae )  
نوع گیاه : بوته 
قسمت مورد استفاده : دانه و تمام گیاه  
خواص درمانی : خلسه آور ، چاشنی ، مدر ، معرق ، قاعده آور ، ضد کرم ، شیر افزا ، اخیرا اثر ضد سرطانی آن توسط گروهی از پژوهندگان ایرانی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفته است . 
موارداستعمال در پزشکی سنتی : خواب آور ، معرق ، ضد کرم ، قاعده آور ، ضد نفخ و آرام بخش  
مقدار و دستور مصرف : پودر آن به مقدار 4 – 2 گرم روزی سه بار به صورت دم کرده توجه : مصرف خوراکی آن به علت سمی بودن باید زیر نظر پزشک انجام شود . 

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

اشق (وشا)
اسامی عمومی دیگر : Ammoniac Gum  
نام علمی : Dorema ammoniacum Boiss.  
نام خانواده :  
نوع گیاه :  
قسمت مورد استفاده : صمغ گياه وشيرابه هاي خشك شده ساقه گياه 
خواص درمانی : محلّل - ملطّف - مجفّف - جاذب از عمق بدن - جالي - مفتّح سدّه جگر و طحال و افواه عروق - مسهل بلغم غليظ و زرداب - مصلح مسهلات - مفتّت حصاه - مخرج جنين - با قوه مجفّفه - مدرّ فضلات حتي خون - كشنده كرم روده - ضماد آن جهت تليين صلابات مفاصل - مرهم آن جهت بردن گوشت زياد و رويانيدن گوشت تازه - خيسانيده آن در آب گرم جهت درد تهيگاه و ورکين و کمر و عرق النساء و تحليل رياح معده  
موارداستعمال در پزشکی سنتی :  
مقدار و دستور مصرف : 5/. تا يك مثقال دارو  

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.

افتیمون
اسامی عمومی دیگر : سس صغیر ، شکوثا ، کشوت ، سی ، حماض الارنب ، افیثیمون  
نام علمی : Cuscuta epithymum L.  
نام خانواده : پیچک 
نوع گیاه : بوته 
قسمت مورد استفاده : تمام گیاه به خصوص دانه ، ساقه و میوه  
خواص درمانی : به صورت خوراکی به عنوان صفراآور ، ملین ، ملایم و ضد نفخ و به صورت موضعی در درمان برخی از بیماریهای پوستی مانند خارش مورد استفاده قرار می گیرد .  
موارداستعمال در پزشکی سنتی : آن را در سرطان ، درد مفاصل ، نفخ ، بیماری روانی ، مالیخولیا و اضطراب توصیه نموده اند .  
مقدار و دستور مصرف : 4 – 2 گرم روزی سه بار به صورت دم کرده  

برای مشاهده تصاویر کلیک نمائید.


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
از شماره 1 تا 10
مجموع : 98